Nhằm trấn chỉnh về tình trạng gian lận thuế TNCN trên cả nước cũng như thống nhất cách tính, nguyên tắc tính và hướng dẫn chi tiết cách tính thuế TNCN trên địa bàn. TCT thuế đã ban hành công văn số 3122/TCT-TTKT ngày 08 tháng 08 năm 2019.

Công văn Tổng cục thuế
Công văn Tổng cục thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 3122/TCT-TTKT
V/v tăng cường công tác quản lý thuế

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2019

Kính gửi: Cục Thuế các tnh, thành ph trc thuộc Trung ương.

Thời gian qua, trên phương tiện truyền thông có một số bài viết phản ánh tình trạng một số cá nhân trên địa bàn các tỉnh: TP. Hồ Chí Minh, TP. Hà Nội, Khánh Hòa,… kê khai giá tính thuế TNCN đối với giao dịch chuyển nhượng bất động sản không đúng với thực tế hoặc kê khai giá tính thuế TNCN của bất động sản hình thành trong tương lai thấp hơn nhiều so với giá giao dịch bất động sản tương tự của chủ dự án đang bán ra. Về việc này, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

– Thực hiện nghiêm túc, theo đúng tinh thần hướng dẫn tại Công văn số 3841/TCT-TTr ngày 9/10/2018 của Tổng cục Thuế (Công văn đính kèm).

– Khi chuyển hồ sơ để phối hợp với Cơ quan Công an và các Cơ quan chức năng, các Cục Thuế phải thực hiện có trách nhiệm việc thu thập, củng cố đầy đủ hồ sơ, căn cứ pháp lý, xác định cụ thể mức giá chênh lệch, số thuế kê khai thiếu so với quy định,… để chuyển thông tin đối với các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố Trung ương được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;

– Phó TCTg Đặng Ngọc Minh (để b/c);
– Lưu: VT, TTKT (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ THANH TRA – KIỂM TRA THUẾ

Phạm Ngọc Lai